کشش راد-Rod Break Down

این دستگاه جهت کشش مفتول مسی 8 میلیمتر به 1.38 میلی متر از نوع لغزشی در مدل سبک و سنگین طراحی شده است.